Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa

Komenského 6, SPIŠSKÉ VLACHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V  ŠKOLSKOM ROKU 2015 / 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Viliam Grega zástupca riaditeľa školy

 

 

 1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

Názov školy: Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy

Adresa školy: ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

Telefón: 053 / 4495 551

Fax: 053 / 4485 468

 

e-mail: zskrstitela@zskrstitela.sk

internetová stránka školy: zuskrstitela.edupage.org

Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9,

053 04 Spišské Podhradie

 

Vedúci zamestnanci školy:

Mgr. Renáta Bašistová, riaditeľ školy

Mgr. Viliam Grega, DiS.art. zástupca riaditeľa pre ZUŠ

 

Umelecká rada

Jaroslava Forgáčová DiS.art – vedúca hudobného odboru

Mgr. Petra Múdra – vedúca výtvarného odboru

Michal Kováčik DiS.art – vedúci tanečného odboru

Mgr. Jana Filipová – vedúca PK hudobnej náuky

 

Metodické orgány školy – predmetové komisie:

PK klavírneho oddelenia – predseda: Jaroslava Forgáčová, DiS.art.

PK dychového oddelenia – predseda: Bc.Michaela Forgáčová, DiS.art.

PK strunového oddelenia – predseda: Mgr. Viliam Grega, DiS.art.

PK hudobnej náuky - predseda: Mgr. J.Filipová

PK výtvarného odboru - predseda: Mgr. Petra Múdra

PK TO a LDO – predseda: Michal Kováčik DiS.art

 

B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV

 

Odbor

Počet žiakov zapísaných k 15. 9. 2015

Hudobný

180

Výtvarný

92

Literárno-dramatický

10

Tanečný

24

Spolu

306

 

Odbor

Počet žiakov v evidencii k  30. 6. 2016

Hudobný

167

Výtvarný

89

Literárno-dramatický

0

Tanečný

11

Spolu

267

 

 

C. ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH ŽIAKOCH

 

Na základe talentových skúšok, ktoré sa konali v dňoch 1. – 5. júna 2015 a zápisu, ktorý sa uskutočnil 5. septembra 2015 bolo na štúdium v ZUŠ prihlásených a prijatých spolu 34 nových žiakov do základného štúdia. Z toho je 15 žiakov v hudobnom, 18 vo výtvarnom a 1 v tanečnom odbore.

D. ÚDAJE O ABSOLVENTOCH

V školskom roku 2015/2016 štúdium úspešne ukončilo 46 absolventov.

 

Odbor

I. stupeň

II. stupeň

Spolu

1.časť

2.časť

Hudobný

21

6

3

30

Výtvarný

5

4

2

11

Literárno-dramatický

2

0

0

2

Tanečný

3

0

0

3

Spolu

31

10

5

46

 

 

E. ÚDAJE O ŽIAKOCH PRIJATÝCH NA STREDNÉ ŠKOLY S UMELECKÝM ZAMERANÍM

 

Na stredné školy s umeleckým zameraním boli v školskom roku 2015/ 2016 úspešne pripravení a prijatí títo žiaci:

 

HUDOBNÝ ODBOR

 • Antónia Petríková – priečna flauta - Konzervatórium Košice, z triedy p.uč. Bc.M. Forgáčovej DiS.art

 • Tomáš Tabaček – gitara – Konzervatórium Košice, z triedy p.uč. Mgr. J. Takáča

 • Silvia Ďugasová – priečna flauta – KU Praha, hudobné vedy, z triedy p.uč. Bc. M.Forgáčovej DiS.art

 

VÝTVARNÝ ODBOR

 • absolventi VO sa nehlásili na umelecký smer.

 

F. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2015 klasifikovala spolu 290 žiakov. Na základe hodnotenia podľa dosiahnutých študijných výsledkov:

 • s vyznamenaním prospelo 265 žiakov

 • prospelo 25 žiakov

 • neklasifikovaných bolo 0 žiakov

 • 30 žiakov absolvovalo prípravné štúdium a postúpilo do riadneho štúdia

 

 1. ŠTRUKTÚRA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV

 

V školskom roku 2015/2016 škola poskytovala vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Riadila sa učebnými plánmi pre ZUŠ, schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zo dňa 22. 12. 2003 pod číslom 11 215/2003 s platnosťou od 1. 9. 2004.

 

HUDOBNÝ ODBOR

Škola zabezpečovala vyučovanie hudobných predmetov nasledovne:

 • oddelenie klávesových nástrojov: klavír, organ, akordeón. Uplatňované učebné plány č. 2, 3, 13, 20, 28.

 • oddelenie strunových nástrojov: gitara, husle, kontrabas. Uplatňované učebné plány č. 4, 5, 11, 20.

 • oddelenie dychových nástrojov: zobcová flauta sopránová a altová, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka .

Uplatňované učebné plány č. 8, 9, 20.

 • oddelenie hudobnej náuky: vyučovanie hudobnej náuky v prípravnom štúdiu a základnom štúdiu.

Uplatňované učebné plány pre PŠ č. 1a, 1c. Pre hudobnú náuku v ostatných ročníkoch

v súlade s plánmi pre jednotlivé nástroje (uvedené vyššie).

 • spev a hlasová výchova

Uplatňované učebné plány č. 17 a 23.

V rámci hudobného odboru sa v tomto školskom roku vyučovala súborová a komorná hra

a činné boli tieto stabilné telesá a súbory:

 • Súbor zobcových fláut- FLAUTISSIMO– viedla Mgr. Zuzana Barlogová, DiS.art.

 • Detská ľudová hudba – viedol Mgr. Viliam Grega, DiS.art.

  • Vokálne trio –The Ladies, Chiquito ml.žiaci – viedla Mgr. Lucia Ondrová

  • Akordeónove kvarteto – Oľga Horačková,DiS.art.

  • Flautové trio – Bc. Michaela Forgáčová, DiS.art.

  • Gitarove sexteto – Beáta Holubčíková, DiS.art.

  • Gitarové kvarteto Mgr. Ján Takáč

 

VÝTVARNÝ ODBOR

 • jednoodborové štúdium, v ktorom škola zabezpečovala získanie výtvarných zručností v kresbe, maľbe, grafike, modelovaní a tvorbe objektov z rôznych materiálov, v práci s textilom, maľba na sklo a v základoch umeleckých remesiel.

Uplatňované učebné plány č. 42, 43, 44.

 

TANEČNÝ ODBOR

 • folklórny tanec a ostatné zložky TO – viedol Michal Kováčik DiS.art, korepetitor – Beáta Holubčíková

Uplatňované učebné plány č. 38, 40

 

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR

V šk. roku 2015/2016 škola prvý krát zabezpečila vyučovanie v LDO pod vedením p.uč. Michala Kováčika.

 

H. ÚDAJE O  POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

V hodnotenom školskom roku v škole pracovalo spolu 16 pedagogických zamestnancov, z toho :

HUDOBNÝ ODBOR

Na plný úväzok :

 • Jaroslava Forgáčová DiS.art – klavír, korepetície

 • Mgr. Jana Filipová – klavír, HN, korepetície

 • Mgr. Viliam Grega, DiS.art. – husle, gitara, súbor

 • Beáta Holubčíková, DiS.art – gitara, akordeón

 • Mgr. Zuzana Barlogová, DiS.art – zobcová a priečna flauta

 • Mgr. Marta Fukasová - klavír, korepetície

 

Na čiastočný úväzok :

 • Bc. Michaela Forgáčová, DiS.art. – zobcová a priečna flauta, súbor

 • Mgr. Vladimír Tomko – trúbka, klarinet, saxofón

 • Mgr. Gabriela Tomková – zobcová a priečna flauta, korepetície

 • Mgr. Ján Takáč – gitara

 • Peter Zajac – bicie

 • Oľga Horačková, DiS.art. - akordeón

 • Mgr. Lucia Ondrová – spev, spevácke trio

 • Bc. Mariusz Danel - husle

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Na plný úväzok: Mgr. Petra Múdra

TANEČNÝ ODBOR

Na čiastočný úväzok: Michal Kováčik DiS.art.

LITERÁRNO- DRAMATICKÝ ODBOR

Na čiastočný úväzok: Michal Kováčik DiS.art. – 1.polrok šk. roku.

Pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie vo svojom odbore v súlade s Vyhláškou č. 437/2009 o pedagogickej a odbornej spôsobilosti a v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

V hudobnom odbore všetci zamestnanci majú ukončené minimálne konzervatórium, resp. vysokoškolské pedagogické vzdelanie. Vo výtvarnom odbore vyučuje 1 pedagóg. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického, resp. umeleckého smeru. V tanečnom odbore je kvalifikovanosť nevyhovujúca: vyučujúca ukončila konzervatórium – hudobno-dramatický odbor, v tomto šk. roku na MD. Zastupovanie realizuje učiteľ LDO, ktorý ukončil konzervatórium v odbore LDO. V LDO vyučuje 1 pedagóg, ktorý má ukončené konzervatórium.

 

CH. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

 • 2 pedagógova hudobného odboru ukončili  6.ročník na konzervatóriu v Košiciach (husle, klavír).

 • 1 pedagóg hudobného odboru ukončil 5. ročník na konzervatóriu v Košiciach (bicie).

 • 6 pedagógov študuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku – učiteľstvo hudobného umenia a cirkevnej hudby.

 • 1 pedagóg študuje na akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Okrem inštitucionalizovaného vzdelávania pedagógovia absolvovali v priebehu školského roka rôzne metodické a vzdelávacie aktivity v rámci svojej odbornosti, a to semináre, tvorivé dielne, či školenia, ktoré boli organizované samostatne, alebo v rámci festivalov, súťaží, kurzov a iných podujatí. Vedenie školy podporovalo účasť pedagógov na týchto aktivitách v maximálne možnej miere, ktorú dovoľovali finančné podmienky školy. Pozitívne hodnotíme aj fakt, že časť pedagógov využívala na vzdelávanie aj obdobie prázdnin. Na podporu vzdelávania zamestnancov školy slúžia aj nové prírastky odborných materiálov, najmä notového materiálu, pedagogickej literatúry, umeleckých, odborných a reprezentatívnych publikácií pre všetky odbory.

 

 1. ÚDAJE O  AKTIVITÁCH A  PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI

 

Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu školy môžeme hodnotiť nielen podľa výsledkov pedagogického procesu, ktorým je klasifikácia, ale aj z výsledných reprezentatívnych výstupov, ktorými sa žiaci a pedagógovia predstavujú verejnosti. Aktivitami, ktorými škola prezentuje dosiahnuté výsledky, sú predovšetkým súťaže, festivaly a prehliadky, koncerty a výstavy, programy a predstavenia pre verejnosť, výchovné koncerty pre základné a materské školy, kultúrne vystúpenia pre rôzne organizácie, projekty a pod. Každý odbor školy absolvoval množstvo takýchto podujatí.

 

 

 

HUDOBNÝ ODBOR

A. Prehliadky a festivaly

Škola vysielala pedagógov so žiakmi na súťaže, prehliadky a festivaly, ktoré sú pôdou pre vzájomné porovnanie a stávajú sa tým zároveň veľmi dobrým motivačným prostriedkom na zvyšovanie úrovne vyučovania. Keďže boli často spájané so seminármi a hodnoteniami odborníkov, aj takto získali pedagógovia nové metodické poznatky. V tomto školskom roku ide najmä o hudobné interpretačné súťaže a festivaly v Smižanoch, Spišskej Novej Vsi, Prešove, Trnave.

 

 • Karaoke show „Ukáž, čo vieš“ – regionálna prehliadka v speve populárnej piesne – 22.10.2015(výberové kolo), 13.11.2015(finále), Smižany – Mgr.Lucia Ondrová; kde sa naši žiaci umiestnili nasledovne: Lucia Dragošeková v I. kategórii - 1.miesto, Alexandra Múdra v III. kategórií – 2.miesto

 • Prešovské dni klasickej gitary – medzinárodný gitarový festival v Prešove – 11.2. -12.2.2016 – Mgr. Ján Takáč, zúčastnili sa Tomáš Tabáček a Patrik Iľaš

 • FULLSTAR 2016 – II. ročník regionálnej speváckej súťaže v populárnom speve – 15.3.2016, Ružomberok – Mgr. Lucia Ondrová; v zlatom pásme sa umiestnila Lucia Švačová

 • SCHNEIDEROVÁ TRNAVA – celoslovenská interpretačná súťaž žiakov ZUŠ, Trnava 14.4.2016- Jaroslava Forgáčová DiS.art; v bronzovom pásme 4-ručnej hre na klavíri sa umiestnili: Lucia Dragošeková a Ema Haburčáková, Tamara Leskovská a Katarína Jankovičová

 • 9.ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri – 19.4.2016 -Spišská Nová Ves-Jaroslava Forgáčová DiS.art, Mgr.Jana Filipová DiS.art; Tamara Leskovská, Lucia Dragošeková, Matej Kovalčík;

 • Zemplín POP 2016 – celoslovenská súťaž -26.4.2016 – Michalovce- Mgr.Lucia Ondrová; žiaci sa umiestnili: v striebornom pásme –Timea Vaverčáková, v bronzovom pásme – Lucia Švačová, Alexandra Múdra;

 • Akordeónová súťažná prehliadka – 4.5.2016- Nová Baňa – Oľga Horáčková DiS.art; 1.miesto získala Michaela Čurillová;

 • EUROMUSETTE&GOLDENTANGO – 15.medzinárodný festival akordeonistov – 2.-3.6.2016-Rajecké Teplice- Oľga Horáčková DiS.art, Beáta Holubčíková DiS.art; Michaela Čurillová, Filip Fábry;

 

B. Koncertná činnosť

 

 • 2. september 2015 – slávnostné zahájenie PŠ – kultúrny program.

 • 13. október 2015 – zasadnutie rodičovského spoločenstva – Telocvičňa ZŠ – hudobný program.

 • 22. október 2015 – Mesiac úcty k starším – hudobno –dramatický program – telocvičňa ZŠ.

 • 3. november 2015 – Jesenný verejný žiacky koncert – koncertná sála ZUŠ.

 • 15. december 2015 – Adventný verejný koncert – koncertná sála ZUŠ.

 • 22. december 2015 – Tri výchovné koncerty – „Deti – deťom“ – koncertná sála ZUŠ.

 • 10. január 2016 – Novoročný verejný koncert- kostol Sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy.

 • 25. január 2016 – triedny koncert žiakov B. Holubčíkovej – koncertná sála ZUŠ

 • 26. január 2016 – triedny koncert žiakov J.Filipovej – koncertná sála ZUŠ

 • 27.január 2016 – triedny koncert žiakov V.Tomku a G. Tomkovej – koncertná sála ZUŠ

 • 28. január 2016 – triedny koncert žiakov J.Forgačovej – koncertná sála ZUŠ

 • 28. január 2016 – triedny koncert žiakov M.Forgačovej – koncertná sála ZUŠ

 • 29. január 2016 – triedny koncert žiakov O.Horáčkovej – koncertná sála ZUŠ

 • 2. február 2016 – triedny koncert žiakov L.Ondrovej a M.Danel – koncertná sála ZUŠ

 • 3.február 2016 – triedny koncert žiakov J.Takáča, P. Zajaca – koncertná sála ZUŠ

 • 4.február 2016 – triedny koncert žiakov V.Gregu – koncertná sála ZUŠ

 • 8. február 2016 – triedny koncert žiakov sr.Chantal – koncertná sála ZUŠ

 • 9.február 2016 – triedny koncert žiakov Z.Barlogovej – koncertná sála ZUŠ

 • 5. apríl 20156 – Jarný verejný žiacky koncert – koncertná sála ZUŠ

 • 27. apríl 2016 – „Tajomstvo hudobných nástrojov“ – výchovný koncert pre deti MŠ – koncertná sála ZUŠ

 • 19. máj 2016 –Verejný žiacky koncert – koncertná sála ZUŠ

 • 1. jún 2016 – Slávnostný koncert absolventov – koncertná sála ZUŠ

 • 6. – 10. jún 2016 – talentové skúšky – priestory ZUŠ

 • 14. jún 2016 – triedny koncert žiakov Z.Barlogovej a sr.Chantal – koncertná sála ZUŠ

 • 16. jún 2016 – triedny koncert žiakov J.Filipovej – koncertná sála ZUŠ

 • 17. jún 2016 – triedny koncert žiakov O.Horáčkovej – koncertná sála ZUŠ

 • 20. jún 2016 – triedny koncert žiakov B. Holubčikovej – koncertná sála ZUŠ

 • 22. jún 2016 – triedny koncert žiakov P.Zajaca a J.Takáča – koncertná sála ZUŠ

 • 22. jún 2016 – triedny koncert žiakov G.Tomkovej a V.Tomku – koncertná sála ZUŠ

 • 23. jún 2016 – triedny koncert žiakov J. Forgačovej a M.Forgáčovej – koncertná sála ZUŠ

 • 28. jún 2016 – triedny koncert žiakov L.Ondrovej a M.Kováčika – koncertná sála ZUŠ

 • 29.jún 2016 – triedny koncert žiakov V.Gregu a M.Danela – koncertná sála ZUŠ

 • 25. jún 2016 – Dni mesta Spišské Vlachy – hudobný program – Rudoľová záhrada

 

C. Vystúpenia

Medzi časté spôsoby prezentácie školy na verejnosti patria príležitostné vystúpenia žiakov, sólistov, komorných súborov a hudobných telies, ktorými sme obohatili kultúrno – spoločenské programy a aktivity rôznych inštitúcií. Počas školského roka sme sa podieľali na príprave programov v spolupráci s MsÚ - Sp.Vlachy ( koncerty , hudobné programy pre jubilantov a hostí ), hudobná produkcia pri príležitosti vernisáží výstav. Pri príprave programov sme spolupracovali so základnými a materskými školami nášho mesta a s klubom dôchodcov.

 

VÝTVARNÝ ODBOR

OKTÓBER:

 • 07. 10. 2015 – sa uskutočnila návšteva detí z MŠ

 • 14. 10. 2015 - sa uskutočnila návšteva detí z MŠ

 • Vyhodnotenie súťaže: „Keď jeseň maľuje“

NOVEMBER:

 • V mesiaci november sa žiaci každej skupiny zúčastnili exkurzie do Galérie MsÚ Spišské Vlachy, kde sa konala výtvarná výstava pod názvom: „Keď jeseň maľuje“, kde boli vystavené a hodnotené práce aj Našich žiakov ZUŠ sv. Jána Krstiteľa.

 • 19. 11. 2015 – žiaci, ktorí navštevujú VO ZUŠ v Spišskom Hrušove boli na exkurzii v Spišských Vlachoch /v rámci exkurzie navštívili ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, TURŇU v Spišských Vlachoch, Galériu MsÚ v Spišských Vlachoch, evanjelický kostol v Spišských Vlachoch a kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch/.

 • 23. 11. 2015 - žiaci, ktorí navštevujú VO ZUŠ v Olcnave boli na exkurzii v Spišských Vlachoch /v rámci exkurzie navštívili ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, TURŇU v Spišských Vlachoch, Galériu MsÚ v Spišských Vlachoch, evanjelický kostol v Spišských Vlachoch a kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch/.

 • V mesiaci november bola vyhlásená súťaž v rámci VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa o najkrajší Vianočný stromček. Vianočné stromčeky boli vystavené na adventnom koncerte 15. 12. 2015, o 17,00 hod., v koncertnej sále na CSŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch si mohli návštevníci pozrieť stromčeky do 22. 12. 2015.

 • 27. 11. 2015 – sa na Našej škole uskutočnilo fotenie známych robotov zo súťaže o talenty Československo má talent.

DECEMBER:

 • 15. 12. 2015 – sa v skorých ranných hodinách vybrali absolventi VO ZUŠ spolu s vyučujúcou na deň otvorených dverí Strednej umeleckej školy Kežmarok.

 • 15. 12. 2015 – o 17,00 hod. sa uskutočnil adventný koncert, kde sa prezentovali aj výtvarníci svojimi Vianočnými stromčekmi. V koncertnej sále na CSŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch si mohli návštevníci pozrieť stromčeky do 22. 12. 2015.

JANUÁR:

 • 10. 01. 2016 - o 15,00 hod., v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch sa uskutočnil Novoročný koncert, kde sa zúčastnili aj žiaci VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy.

FEBRUÁR:

 • Počas jarných prázdninách sa vyučujúca zúčastnila metodického týždňa na ZUŠ v Senci. Vyučujúca VO ZUŠ v Senci , MgA. Lucia Čarnogurská sa tiež zúčastnila metodického týždňa u nás, na Našej škole, VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. V súčasnosti je MgA. Lucia Čarnogurská je vyučujúcou VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch

 • Žiaci VO ZUŠ sa pripravujú na výtvarnú súťaž: „Krehká krása kraslíc“

MAREC:

 • 02. 03. 2016 – o 17,00 hod. sa starší žiaci zúčastnili vernisáže Našej bývalej kolegyne, uznávanej výtvarníčky vo svete, rodáčky zo Spišských Vlách, Kataríny Balúnovej, pod názvom 9x9 Spiš – Spain. Niektorí zúčastnení žiaci boli aj žiaci Kataríny Balúnovej.

 • 17. 03. 2016 – vyhodnotenie výtvarnej súťaže: „Krehká krása kraslíc“

 • 31. 03. 2016 – o 16,30 hod., v SOS v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnila vernisáž výstavy výtvarníkov pod názvom Výtvarné spektrum. Výstava mala aj súťažný a postupový charakter. Do Krajského kola, do Košíc sa dostali práce žiakov: Agnesa Kaľavská, Natália Rybárová, Nikola Kalická, ale aj bývalý žiak VO ZUŠ Erik Fľak mal úspech a aj výtvarná práca vyučujúcej Mgr. Petry Múdrej postúpila do Krajského kola do Košíc. Žiaci a vyučujúca vystavovali v priestoroch SOS v Spišskej Novej Vsi celý mesiac apríl, neskôr sa práce presunuli do Košíc, kde mali rovnaký úspech

APRÍL:

 • V mesiaci apríl vystavovali žiaci VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch vo výstavných priestoroch SOS v Spišskej Novej Vsi spolu s vyučujúcou a výtvarníkmi zo Spiša na výstave pod názvom Výtvarné spektrum, ktorá mala súťažný a postupový charakter. Práce žiakov postúpili do Košíc, na krajské kolo, do Košického osvetového kraja v Košiciach, kde mali rovnaký úspech /1.Nikola Kalická, 3. Agnesa Kaľavská a Natália Rybárova získala cenu poroty, vyučujúca VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa získala 3.miesto vo svojej kategórie/.

MÁJ:

 • V mesiaci máj vystavovali žiaci VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch vo výstavných priestoroch KOS v Košiciach spolu s vyučujúcou a výtvarníkmi z východného Slovenska na výstave pod názvom Výtvarné spektrum.

JÚN:

 • 01. 06. 2016 – sa uskutočnil absolventský koncert a absolventská vernisáž žiakov VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch pod názvom FARBY V OBRAZOCH. Koncert a zároveň pestrá vernisáž sa uskutočnili koncertnej sále, o 17,00 hod.

 • Od 06. 06. 2016 do 10. 06. 2016, v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod. – sa uskutočnili talentové skúšky VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch.

 • 25. 06. 2016 – Dni mesta 2016

V školskom roku 2015/2016 sa zakúpila vypaľovacia pec.

Za vyhotovenie správy zodpovedá vedúca VO ZUŠ sv. Jána Krstiteľa Mgr. Petra Múdra.

 

 

ZÁJAZDY PRE ŽIAKOV :

 

15. október 2015

 • návšteva malého kostolíka v Spišských Vlachoch – Musica Nobilis – koncert

 

27. máj 2015

 • zájazd žiakov ZUŠ – predstavenie Móric Beňovský – štátne divadlo Košice

 

 1. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

 

V školskom roku 2015/2016 nebola v ZUŠ vykonaná inšpekčná činnosť.

 

 1. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH PODMIENKACH

 

 1. Materiálno-technické vybavenie

 

Škola je vybavená základným adekvátnym zariadením a potrebnými učebnými pomôckami, ktoré umožňujú realizovať vyučovací proces. Každoročne sa dokupujú ďalšie potrebné hudobné nástroje.

HO disponuje základnou nástrojovou výbavou :

1 koncertné krídlo, 5 pianín, 1 clavinova, 3 gitary, 1 husle 1/4, 2 husle celé,1 kontrabas, 1 cimbal, 7 klavírnych stoličiek, 8 notových stojanov, 1 akordeón 60-bas., 2 akordeóny 90-basové, 1 digitálny organ, 1 zobcová flauta sopránová,1 altová,1 tenorová,1 basová; 1 priečna flauta, 1 klarinet, 1 zostava bicích nástrojov so špec.stoličkou, 3 podnožky ku gitare, 2 stojany na gitaru, 1 bongá, 2 zvonkohry, sada zvukomalebných nástrojov pre výuku HN ( triangle, rumba -gule, tamburíny, ozvučné drievka, bubny ), kompletná aparatúra, 2 el.gitary, 1 basová gitara, 3 mikrofóny, 2 keyboardy, 1 mix.

 

L. ÚDAJE O  FINANČNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

V školskom roku 2015/2016 boli podľa príspevku na žiaka prijaté nasledovné finančné prostriedky v členení:

FP z Mesta Spišské Vlachy: 172 381,-€

FP z VUC: 9 688,-€

SPOLU: 182 069,-€

 

Čerpanie:

Mesto Spišské Vlachy

osobné náklady: 164 873,11 €

z toho: mzdové náklady: 119 363,73 €

odvody do poisť.: 45 509,38 €

prevádzkové náklady: 20 340,05 €

Čerpanie spolu: 185 213,16 €

 

VÚC:

Osobné náklady: 10 310,09 €

z toho: mzdové náklady: 7 716,39 €

odvody do poisť.: 2 593,70 €

prevádzkové náklady: 274,48 €

Čerpanie spolu: 10 584,57 €

Celkové čerpanie za ZUŠ (Mesto +VUC+EP): 195 797,73 €

 

M. CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA

 

Hlavné ciele školy na školský rok 2015/2016

Plniť úlohy vyplývajúce z  Pedagogicko–organizačných pokynov vydaných MŠ SR na príslušný školský rok.

Plnenie: realizované počas celého školského roka.

 

Dbať o rozvoj mimoriadne nadaných žiakov a hľadať možnosti podpory pre ich ďalší umelecký rast, venovať pozornosť kvalitnej príprave na ich profesionálnu orientáciu.

Plnenie: Úspešnosť prijatia na školy s umeleckým zameraním 100%, u nadaných žiakov v prípade prípravy na odbornú školu umeleckého zamerania možnosť pridelenia rozšíreného vyučovania.

 

Vytvárať čo najširšie možnosti prezentácie výchovno-vyučovacích výsledkov formou koncertov, výstav, predstavení, vystúpení, ktoré sú motivačným prvkom v práci so žiakmi a účinnou formou spolupráce školy s verejnosťou a rodičmi.

Plnenie: realizované počas celého školského roka.

Vytvoriť podmienky pre účasť žiakov na súťažiach, festivaloch, tvorivých dielňach a prehliadkach s cieľom porovnania sa s inými úspešnými školami, rozšírenia odborného rozhľadu a vytvárania podmienok pre ďalší odborný rast žiakov aj pedagógov.

Plnenie: realizované počas celého školského roka.

Zapájať žiakov do projektov, kooperatívnych činností, medziodborovej spolupráce a spolupráce s inými inštitúciami.

Plnenie: realizované počas celého školského roka.

Vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagógov, ich odborného rastu a nadobudnutia zručností v oblasti informačno - komunikačných technológií a ich postupného využívania vo vyučovacej praxi.

Plnenie: realizované počas celého školského roka. V oblasti odborného vzdelávania sme poskytli podporu a pomoc v rámci možností školy študujúcim zamestnancom a umožnili sme v každom umeleckom odbore účasť na metodických a vzdelávacích podujatiach. V rámci finančných možností školy sme sa snažili zmodernizovať a doplniť vybavenie IKT technológiami, zabezpečiť prístup k internetu a umožnili sme jeho používanie.

 

Modernizovať vyučovací proces predovšetkým využívaním tvorivých metód a foriem práce a zlepšovať kvalitu prostredia, v ktorom sa uskutočňuje.

Plnenie: realizované priebežne v rámci možností personálneho obsadenia školy a finančných možností školy.

 

Sledovať realizáciu nového zákona o výchove a vzdelávaní a vyjadrovať sa k predkladaným návrhom s cieľom dosiahnuť priaznivé legislatívne prostredie pre umelecké vzdelávanie.

Plnenie: realizované priebežne. Zástupkyňa riad. školy sa v priebehu školského roka zúčastnila na niekoľkých podujatiach venovaných príprave nového zákona a jeho pripomienkovaniu ( napr. celoslovenské stretnutia v rámci AZUŠ a i. ), o ktorých informovala pedagogický kolektív. Rovnako sme sledovali prípravu novej legislatívy a diskusiu k nej v médiách.

 

Posilniť riadenie školy a skvalitniť tak proces vnútroškolskej komunikácie, vnútroškolskej kontroly, prezentácie školy a spolupráce s verejnosťou a rodičmi.

Plnenie: realizované priebežne.

 

N. OBLASTI S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI A OBLASTI S NEDOSTATKAMI, NÁVRHY OPATRENIA

 

 1. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

-úspešnosť pri príprave žiakov na umeleckú profesiu, úspešnosť pri prijímaní na stredné školy umeleckého a pedagogického zamerania v HO a VO .

-dobrá úroveň profilu absolventa.

-dobrá medziodborová a medzipredmetová spolupráca.

-dobrá spolupráca s inými inštitúciami v meste.

-živé prepojenie školy s kultúrnym dianím v meste.

-zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie pedagógov.

2. Návrhy a opatrenia

-zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie pedagógov

-zabezpečiť pedagóga pre LDO.

 

 1. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI A VEREJNOSŤOU

 

1. Spolupráca s Rodičovským združením

-spolupráca pri organizácii školských koncertov, výstav a predstavení,

-poskytnutie finančnej pomoci pri údržbe a opravách hudobných nástrojov,

-podpora výchovno – vzdelávacieho procesu a prepojenia školy a rodiny.

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 10.10.2016

 

Predkladá: Mgr. Renáta Bašistová

riaditeľ školy

V Spišských Vlachoch, dňa 10.10.2016

Za zriadovateľa:

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551

Fotogaléria